ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

ETYKA

[pix_box icon=”quotes” bg=”#eeeeee” color=”#222222″ border_size=”2″ border_style=”none” border_color=”#dddddd”]Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym. Albert Einstein, niemiecki fizyk (1879 – 1955)[/pix_box]


Karta etyczna wolontariatu pracowniczego
jest zbiorem podstawowych zasad postępowania zarówno pracownika zaangażowanego w wolontariat,  jak i jego pracodawcy oraz beneficjenta ich społecznego zaangażowania. Stanowi podstawowe narzędzie profesjonalnej współpracy stron w celu jak najlepszego pomagania potrzebującym. Karta taka zawiera to, czego nie ujmuje prawo czyli pewne zasady, myśli i przekonania o tym co najlepsze i co najbardziej pożądane  w wolontariacie.

Jedną z podstawowych funkcji Karty etycznej wolontariatu pracowniczego jest integracja pracowników oraz placówek beneficjenckich wokół wspólnych wartości, stanowiących szczególny wyznacznik społecznego zaangażowania oraz umacniających poczucie identyfikacji ze swoim otoczeniem.

Głównym celem, dla którego powstaje u pracodawcy Karta etyczna,  jest promowanie przejrzystości, rzetelności i uczciwości wolontariatu pracowniczego firmy oraz pielęgnacja komunikacji wewnetrznej i zewnętrznej, a tym samym partnerskich relacji opartych na zaufaniu, szacunku i tolerancji.

Każdy wolontariusz, jak i beneficjent jego pomocy, a także pracodawca kieruje się w swojej działalności społecznej obowiązującym porządkiem prawnym, uniwersalnymi zasadami etycznymi, dobrymi obyczajami, przyjętymi założeniami programowymi i troską o dobro wspólne. W sytuacjach problemowych między współpracującymi ze sobą stronami, wartością szczególną jest wzajemny szacunek, wyrozumiałość oraz wzajemne wsparcie w konstruktywnym osiąganiu wspólnych celów. (…)

Etyczne i odpowiedzialne podejście pracodawców do wolontariatu przejawia się na wszystkich płaszczyznach działalności ich organizacji, począwszy od jej wewnętrznych struktur aż po szeroko rozumiane środowisko zewnętrzne.  

Wszystkie prawa i obowiązki można sprowadzić do przestrzegania najważniejszej wartości etycznej – poszanowania godności każdego człowieka.

 

[pix_box icon=”arrow” bg=”#eeeeee” color=”#222222″ border_size=”2″ border_style=”none” border_color=”#dddddd”]bGOOD Consulting jest najlepszym doradcą w tworzeniu etycznych zasad wolontariatu.[/pix_box]

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.