ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Karta Wolontariatu Pracowniczego

Wolontariat pracowniczy na serio!

KARTA WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO to wyznacznik innowacyjnej i etycznej przestrzeni społecznej pracodawcy do rozwoju programu wolontariatu pracowniczego z dobrowolnym udziałem pracowników. Jest potwierdzeniem nowej filozofii pracy i rozwijania dobrych praktyk budujących rynkową przewagę przez równowagę i partnerskie relacje w organizacji i w otoczeniu, a także uwalniania i wzmacniania kapitału społecznego, najlepszej drogi do naszego dobrostanu i szczęścia. Wolontariat pracowniczy to szansa na rozwój osobisty pracowników, nabywanie nowych kompetencji, rozwijanie talentów oraz odkrywanie i promocja naturalnego przywództwa. Uwrażliwia na potrzeby innych, wspiera budowanie relacji i więzi społecznych, przyczynia się do powstania harmonijnego ekosystemu, w którym wszyscy interesariusze solidarnie i dobrowolnie działają na rzecz wspólnego dobra i dobra planety.

Karta stanowi powód do dumy i źródło inspirowania innych do podejmowania wyzwań w myśl zrównoważonego rozwoju. Oparta jest na wartościach kluczowych dla rozwoju i powodzenia programów wolontariatu pracowniczego w odpowiedzialnych społecznie organizacjach tj. pozytywne relacje, zaufanie, szacunek i współpraca. To wyraz identyfikacji z 7 czynnikami sukcesu rozwoju kultury relacji i współpracy, strategicznymi zasadami wolontariatu pracowniczego rekomendowanymi przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego.

I. DOBROWOLNOŚĆ, CZYLI UWALNIANIE NATURALNEGO POTENCJAŁU

Dobrowolność to fundament realizacji programu wolontariatu pracowniczego. Pozwala rozwijać i utrzymywać dobre relacje z pracownikami i wśród pracowników, wzmacnia autentyczne zaangażowanie oraz motywację ludzi i zespołów. Sprzyja uwalnianiu mocnych stron, ukrytej wiedzy oraz wartości niezbędnych do budowania kultury relacji w organizacjach. Dobrowolność oznacza m.in. wyłączenie udziału pracowników w programie wolontariatu pracowniczego z obszaru ocen pracowniczych. Udział ten nie powinien także stanowić warunku zmiany stanowiska, awansu lub wyższego wynagrodzenia.

II. PROAKTYWNOŚĆ I ZAANGAŻOWANIE, CZYLI BUDOWANIE POCZUCIA WPŁYWU NA ŚWIAT

Organizacja nastawiona na rozwój idei wolontariatu buduje otwartą przestrzeń do zaangażowania i proaktywności wolontariuszy. Daje im to poczucie wpływu na otoczenie poprzez podejmowanie wyzwań społecznych oraz motywuje do wdrażania w życie ważnych inicjatyw. Dzięki temu ujawnia się bogate zaplecze naturalnych przywódców, liderów wolontariatu, wokół których skupiają się zespoły kooperujących wolontariuszy. Powstała synergia zarządzania projektami i programem oraz procesów twórczych to optymalizacja, lepsza efektywność ludzi, zespołów, organizacji, większe wzajemne zaufanie i lepsze relacje z interesariuszami. Bo razem możemy więcej!

III. DIALOG I PARTNERSKIE RELACJE Z OTOCZENIEM, CZYLI PATRZENIE W TYM SAMYM KIERUNKU

Budowanie dobrych relacji z partnerami i organizacjami społecznymi korzystającymi ze wsparcia wolontariuszy to klucz do powodzenia programu wolontariatu pracowniczego. Ich podstawą powinny być: zaufanie, otwartość, współpraca, szacunek, elastyczność, dostępność i obustronne korzyści. Pomaga to w poznaniu rzeczywistych, różnorodnych potrzeb beneficjentów oraz tworzeniu odpowiadających na nie projektów wolontariackich. Tak konstruowane programy wzmacniają identyfikację wszystkich interesariuszy z inicjowanymi działaniami oraz głęboką wiarę w ich sens, istotność i powodzenie. Wzmacniają także więzi społeczne i ideę współpracy międzysektorowej, w której wszystkie strony uczestniczą na równych, demokratycznych warunkach, nie narzucając pozostałym swojej koncepcji i wizji partnerstwa.

IV. SPÓJNA I OTWARTA KOMUNIKACJA, CZYLI MÓWIENIE JEDNYM GŁOSEM

Dobrze zaprojektowana i przeprowadzona kampania komunikacyjna ma znaczący wpływ na zainteresowanie tematem wolontariatu i zaangażowanie pracowników w program, wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji. Rolą komunikacji jest nie tylko rekrutacja wolontariuszy, ale przede wszystkim edukacja pracowników, obalanie stereotypów i uprzedzeń, pokazywanie różnorodnych możliwości i korzyści płynących z wolontariatu oraz informacja na temat projektowego zaplecza, jakie zapewnia organizacja. To także radość, świętowanie i wspólne celebrowanie sukcesów. Tak rodzi się identyfikacja z organizacją i programem, buduje społeczność uważnych, współodpowiedzialnych, mądrze pomagających pracowników-wolontariuszy.

V. PODEJŚCIE SYSTEMOWE, CZYLI DŁUGOTERMINOWE INWESTOWANIE WE WSPÓLNE DOBRO

Wolontariat pracowniczy jest znaczącym elementem wpływającym na budowę kapitału społecznego, skuteczną metodą rozwijania jednostek, kultury organizacyjnej i więzi społecznych. Dlatego dojrzała organizacja podchodzi do wolontariatu pracowniczego w sposób strategiczny i systemowy, uwzględniając go w planach działań społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Budowanie przestrzeni społecznej, w której rodzi się twórcza i innowacyjna energia, to inwestycja wymagająca konsekwencji i długoterminowej perspektywy – wbrew częstym oczekiwaniom szybkiego efektu i natychmiastowych korzyści przekładających się bezpośrednio na cele biznesowe.

VI. EFEKTYWNOŚĆ, CZYLI MĄDRE I SKUTECZNE POMAGANIE

Dojrzała organizacja wprowadza i usprawnia wewnętrznych procesy zarządzania programem wolontariatu pracowniczego. Pomagają w tym: zdefiniowane cele i zasady programu, podział ról i klarowna struktura projektu i dostęp do informacji, narzędzia pomiaru efektywności oraz stabilne zaplecze finansowe programu. Należy jednak pamiętać, że równie ważne dla oceny powodzenia programu są wskaźniki jakościowe, w tym np. obserwowane zmiany w kulturze i atmosferze pracy, jakość komunikacji organizacji z otoczeniem, siła budowanych relacji i wywierania wpływu społecznego, czy poziom satysfakcji z prowadzonych działań deklarowany zarówno przez pracowników-wolontariuszy, jak i beneficjentów wsparcia.

VIII. AKTYWNA PROMOCJA, CZYLI BUDOWANIE WIARYGODNOŚCI W DZIAŁANIU

Zaangażowana w wolontariat pracowniczy organizacja bierze na siebie odpowiedzialność za promowanie i rozwijanie postaw prospołecznych w swoim otoczeniu. W działania te powinna być zaangażowana cała organizacja, w tym zarząd, menedżerowie, liderzy i ambasadorzy wolontariatu we współpracy z liderami opinii oraz partnerami społecznymi. To swego rodzaju  tożsamość społeczna, która pozwala na odróżnienie otwartej na relacje i współdzielenie organizacji od innych w otoczeniu lokalnym i globalnym. Jako ekspert, ambasador i mentor organizacja dzieli się dobrymi praktykami, edukuje i zachęca do zaangażowania w programy wolontariatu pracowniczego, buduje społeczność pro-wolontariacką, stwarza okazje do wymiany wiedzy i doświadczeń. Kluczową zasadą powinna tu być transparentność. To ważne, by wolontariat nie był jedynie narzędziem do budowania medialnego wizerunku w sytuacjach kryzysowych, ale uwiarygadniał i budował autentyczną reputację organizacji, zgodnej z przyjętymi wartościami.

 

2021 © Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego
https://www.wolontariatpracowniczy.pl/