ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI


POLITYKA PRYWATNOŚCI
Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego z siedzibą w Warszawie

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych jest traktowana jako jeden z najważniejszych priorytetów we wszystkich działaniach prowadzonych przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego, adres: (02-806) Warszawa, ul. Rybitwy 6 lok. 1, KRS: 0000410956, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, NIP: 9512353634. Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o związanych z tym prawach podmiotów, których dane dotyczą.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Administrator danych.

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego, adres rejestracyjny w KRS: (02-806) Warszawa, ul. Rybitwy 6 lok. 1, KRS: 0000410956, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, NIP: 9512353634 (dalej: Fundacja).

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się poprzez następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna na adres korespondencyjny siedziby Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego: (00-549) Warszawa, ul. Piękna 24/26a.

 W jakich celach przetwarzane są dane osobowe?

Fundacja będzie przetwarzała te dane w celu świadczenia przez siebie usług w sferze zadań publicznych. Dane te mogą  być również przetwarzane w celach marketingowych, w tym do proponowania szkoleń znajdujących się w ofercie Fundacji na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest marketing usług własnych.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celu profilowania i w działaniach analitycznych.

Dane mogą być także przetwarzane przez Zaufanych Partnerów Fundacji, którzy wspomagają ją w realizacji powyższych celów.

W przypadku obsługi przez Fundację programów wolontariatu pracowniczego dane osobowe uczestników tych projektów są przetwarzane w celu rozliczania i promocji Programu na stronie internetowej Fundacji oraz w ramach komunikacji prowadzonej przez Fundację i Donatora w social mediach, bez dodatkowego wynagrodzenia i w porozumieniu
z Donatorem. Zgoda obowiązuje przez cały czas realizacji Programu, a w przypadku materiałów kronikarskich również po tym okresie. Podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub uzasadniony interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie rozliczalności wydatkowanych środków Fundacji oraz marketing własnych działań społecznych.

Dane członków Kapituły są przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do działania Kapituły, na podstawie zgody członków na objęcie funkcji w tym organie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych członków Kapituły odbywa się również na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu promocji Projektu lub udziału w Programie na zasadach określonych w Regulaminie Programu.

Dane wolontariuszy są przetwarzane w celach związanych z udziałem w Projekcie, w szczególności w związku z zawarciem i realizacją Porozumienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w pozostałych celach związanych z udziałem w Programie i z promocją Programu, na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane przedstawicieli Grantobiorców są przetwarzane w takim zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania Porozumienia z przedstawicielami Donatora, a także Porozumienia z Liderem, Zastępcą Lidera i Pracownikami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane Grantobiorców są również przetwarzane na potrzeby weryfikacji przez Fundację wykonywania obowiązków przez Grantobiorcę, w tym obowiązków informacyjnych związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych Lidera, Zastępcy Lidera oraz Pracowników, na podstawie ich zgody na udział w Programie, wyrażanej w Porozumieniu z Grantobiorcą. Dane Grantobiorców są również przetwarzane w pozostałych celach związanych z udziałem w Programie, takich jak wykonanie porozumień wolontariackich i rozliczenie wniosku o dotację, promocja Programu, na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane przedstawicieli Donatora są przetwarzane na potrzeby zawarcia i realizacji Porozumienia z przedstawicielami Grantobiorcy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w pozostałych celach związanych z udziałem w Programie i z promocją Programu, w tym z rozliczeniem Wniosku o dotację, na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane beneficjentów ostatecznych Programu są przetwarzane na potrzeby realizacji Projektu wolontariackiego na rzecz placówek beneficjanckich (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w pozostałych celach związanych z realizacją i promocją Programu, na podstawie uzasadnionego interesu Fundacji jako Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe?

W zakresie usług oferowanych przez Fundacji dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np.: przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

W celach marketingowych dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

Zaufani Partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania, określany w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych,
w tym na profilowanie 
(art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).

W odniesieniu do świadczenia usług przez Fundację dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).

W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań osoby, której dane dotyczą, a także udoskonalenia usług Fundacji dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych w celu realizacji usług Fundacji jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Przetwarzanie danych w celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań osoby, której dane dotyczą, a także udoskonalenia usług Fundacji jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości tych usług. Niezebranie danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies – dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Do jakich odbiorców mogą być przekazywane dane osobowe?

Dane mogą być udostępniane do następujących kategorii podmiotów (Zaufani Partnerzy): a) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora; b) firmy i instytucje realizujące z fundacją projekty społeczne, c) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację usług oraz zarządzanie organizacją Administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych, księgowych i doradczych oraz ich upoważnieni wolontariusze, pracownicy i współpracownicy – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, na podstawie zawartych umów. Fundacja udostępnia informacje o odbiorcach na żądanie.

Dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe przetwarzane przez Fundację nie będą przekazywane do państw trzecich, to jest poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie są prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 Osobie, której dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych, przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), osoba uprawniona może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W celu skorzystania z powyższych praw Fundacja udostępnia następujące kanały komunikacji:

 • forma pisemna na adres korespondencyjny siedziby Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego: (00-549) Warszawa, ul. Piękna 24/26a.
 • poczta elektroniczna na adres email: admin@wolontariatpracowniczy.pl

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na stronie www urzędu (www.rodo.gov.pl).

Wtyczki społecznościowe i narzędzia komunikacyjne.

Informacje wspierające funkcje, zapewniające ważne informacje oraz treść zgodną z indywidualnymi potrzebami użytkownika, pochodzące z serwerów podmiotów prowadzących serwisy:

 • Facebook, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski „Lubię to” i „Rekomenduj/Podziel się” powiązane z serwisem Facebook. W tym celu na odpowiednich stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku „Lubię to” lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, a także zamieszczając komentarz użytkownik loguje się do serwisu Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności Facebook, dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook.com/help/cookies
 • Youtube, który umieszcza na stronach swojego serwisu klipy wideo udostępniane z serwisu YouTube. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu YouTube. YouTube śledzi odtwarzanie klipów wideo zgodnie z zasadami ochrony prywatności, dostępnymi pod adresem http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
 • Twitter, który umieszcza na stronach swojego serwisu przyciski dodawania wpisów, które są powiązane z serwisem Twitter. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Twitter. Dodając wpis, użytkownik loguje się w serwisie Twitter, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://twitter.com/privacy
 • Linked In, którego celem jest kontaktowanie ze sobą specjalistów na całym świecie w celu umożliwienia im osiągnięcia większej skuteczności i odniesienia sukcesu. Portal wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, by umożliwić działanie wtyczek LinkedIn w witrynach LinkedIn i poza nimi. Wtyczki „Aplikuj na LinkedIn” i „Udostępnij” znajdują się w witrynach LinkedIn lub witrynach stron trzecich, takich jak witryny klientów i partnerów portalu.
  W tych wtyczkach wykorzystywane są pliki cookie i inne technologie, by przekazywać dane analityczne i rozpoznawać użytkownika w witrynie LinkedIn i w witrynach stron trzecich. Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z wtyczką, pliki cookie zostaną wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika i zainicjowania żądania aplikowania. Więcej na temat polityki prywatności serwisu i używanych technologii https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oraz https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
 • Instagram, który umieszcza na stronach swojego serwisu społecznościowego hosting zdjęć, połączony z aplikacją o tej samej nazwie, który umożliwia użytkownikom edycję zdjęć i filmów, stosowanie do nich filtrów cyfrowych oraz udostępnianie ich w różnych serwisach społecznościowych. W tym celu na stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Instagram. Dodając wpis, użytkownik jest zalogowany w serwisie, w którym obowiązują zasady społeczności dotyczące ochrony prywatności dostępne pod adresem: https://help.instagram.com/477434105621119/
 • Microsoft Office 365 platforma służąca do zarządzania procesami i komunikacją firmy Microsoft oferuje wiele różnych produktów, od oprogramowania serwerowego wspierającego działanie przedsiębiorstw na całym świecie, przez urządzenia do użytku domowego i oprogramowanie do stosowania w szkołach i na uczelniach, aż po usługi dla deweloperów służące do tworzenia i hostowania nowych aplikacji. Odniesienia do produktów firmy Microsoft obejmują usługi, witryny internetowe, aplikacje, oprogramowanie, serwery i urządzenia firmy Microsoft. Firma Microsoft zbiera dane od użytkownika poprzez wchodzenie z nim w interakcje oraz udostępnianie mu swoich produktów zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement

 Profilowanie (w tym analityka).

Informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć,  zainteresowania).

Jak można zarządzać plikami cookies.

Jeśli nie użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy jednocześnie, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla Uwierzytelniania, Bezpieczeństwa i Preferencji, utrudni korzystanie ze stron internetowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania
z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookie może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.