ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Regulamin przyjmowania darowizn

Regulamin przyjmowania darowizn
przez Fundację Instytut Wolontariatu Pracowniczego z siedzibą w Warszawie

I. Obdarowany

 1. Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również „Fundacją”) może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz podmiotów prawnych.
 2. Darowizn na rzecz Fundacji można dokonywać w formie wpłat środków finansowych oraz w postaci darowizn rzeczowych.
 3. Wszelkie wpłaty oraz darowizny rzeczowe są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu art. 888 i nast. kodeksu cywilnego.
 4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.

II. Darczyńcy

 1. Darczyńcami mogą być zarówno osoby fizyczne, w tym pracownicy, jak i przedsiębiorcy, pracodawcy.
 2. Przekazaną wartość darowizny Darczyńcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść do 6 proc. dochodu.
  W przypadku firm (CIT) – do 10 proc. dochodu.
 3. Żeby skorzystać z odliczenia Darczyńca musi udokumentować fakt przekazania darowizny.
  W przypadku darowizny pieniężnej – dowodem jest wpłata na rachunek bankowy.
  A w przypadku darowizny rzeczowej – umowa z Fundacją.

III. Zbiórki

 1. Fundacja może przyjmować darowizny poprzez zbiórki pieniężne i rzeczowe.
 2. Zbiórkę może zgłosić każdy podmiot współpracujący z Fundacją lub grupa pracowników podmiotu współpracującego z Fundacją. Zgłoszenie dokonywane jest poprzez mail na oficjalny adres Fundacji z wyszczególnieniem celu, ogólnej zbieranej kwoty oraz terminu.
 3. Zbiórka zostaje uruchomiona po zaakceptowaniu przez władze Fundacji.
 4. Zbiórki mogą również zgłaszać pozostałe podmioty, niezwiązane z Fundacją. Dla uruchomienia takiej zbiórki potrzebna jest uprzednia umowa pomiędzy podmiotem,
  a Fundacją.

IV. Darowizna finansowa przekazana bezpośrednio na konto Fundacji

 1. Bezpośrednie wpłaty darowizn w postaci środków pieniężnych na konto bankowe Fundacji można dokonać w następujący sposób: przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji o numerze: 33 2530 0008 2090 1069 1374 0001w Nest Banku SA I Oddział w Warszawie, ul. Targowa 7603-448 Warszawa; IBAN: PL33253000082090106913740001, SWIFT/BIC: NESBPLPW w tytule przelewu należy wpisać: „Darowizna na cele statutowe fundacji” lub w przypadku zorganizowanej/dedykowanej darowizny realizowanej przez organizację, instytucję, firmę lub/i jej pracowników lub/i osoby podmioty trzecie: „Darowizna_nazwafirmy” lub „Darowizna_nazwa_cel”.

V. Internetowe zbiórki finansowe niepubliczne – internetowe

 1. Wpłaty darowizn, w postaci środków pieniężnych można dokonać za pośrednictwem strony Fundacji www.wolontariatpracowniczy.pl/skarbonka w ramach dedykowanych płatności zwanych Skarbonkami na określone cele, w następujący sposób:
  • Przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności Cash Bill, obsługiwanego przez firmę CashBill S.A. z siedzibą w Katowicach – krajową instytucję płatniczą działającą pod nadzorem KNF, świadczącą usługi umożliwiające dokonywanie i otrzymywanie wpłat za pośrednictwem Internetu oraz z wykorzystaniem urządzeń mobilnych.
  • Opcjonalnie przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności DotPay, obsługiwanego przez firmę DotPay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
  • Opcjonalnie przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego internetowego systemu płatności PayPal dostępnego pod adresem: https://paypal.com/, obsługiwanego przez firmę PayPal (Europe) S. a r.l. et cie, S.C.A. („PayPal”), gdzie Fundacja posiada identyfikator: 6MZ7K8H8WU64G. Darczyńca dokonuje płatności jednorazowej lub ustawia opcję cyklicznych darowizn (w tym celu loguje się do swojego konta PayPal lub podaje dane swojej karty). Transakcja podlega opłacie zgodnie z zapisem zamieszczonym na stronie PayPal: https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/charity
 2. Wpłaty darowizn, w postaci środków pieniężnych można dokonać ponadto za pośrednictwem Fundacji i jej kont użytkownika w serwisach i platformach crowdfundingowych, zgodnie z ich regulaminami, w następujący sposób:
  • Przelewem, w przypadku zbiórek pracowniczych i innych zbiórek społecznościowych, za pośrednictwem serwisów i platform crowdfundingowych m.in.: Wspieram.to https://wspieram.to/, Siepomaga.pl https://siepomaga.pl/, PolakPotrafi https://polakpotrafi.pl/, Zrzutka https://zrzutka.pl/.
  • Koszt obsługi takiej zbiórki dla Partnerów Fundacji w liczbie 2/rok to wyłącznie prowizja operatora odliczana automatycznie od uzbieranej kwoty zbiórki. Prowizja dla pozostałych zbiórek Partnerów wynosi 3%, a dla pozostałych podmiotów wynosi 5% od uzbieranej kwoty zbiórki na określony cel społeczny.

VI. Darowizna rzeczowa

 1. Do odbioru darowizny w formie rzeczowej upoważnieni są członkowie Zarządu Fundacji (razem lub oddzielnie) lub osoby upoważnione przez Zarząd Fundacji.
 2. Chęć przekazania darowizny rzeczowej na rzecz Fundacji należy zgłosić pisemnie (również w formie wiadomości e-mail) lub telefonicznie zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi na stronie internetowej Fundacji https://www.wolontariatpracowniczy.pl w zakładce „Kontakt”.
 3. Termin i miejsce przekazania darowizny, warunki transportu zostaną każdorazowo ustalone pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą, dopiero po potwierdzeniu przez fundację zgody na przyjęcie darowizny od Darczyńcy. Darczyńca jest zobowiązany do podania liczby i wartości przekazywanych rzeczy. Jeżeli darczyńca nie poda wartości, ustala ją osoba upoważniona do odbioru darowizny.
 4. Przekazanie darowizny zostaje stwierdzone poprzez zawarcie umowy darowizny pomiędzy Fundacją, a Darczyńcą, z potwierdzeniem jej odbioru.

VII. Cele darowizny

 1. Dokonane darowizny zostaną przeznaczone na działalność statutową Fundacji.
 2. Zgodnie z § 4 statutu Fundacji celami statutowymi są:
 • wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności, społecznego zaangażowania i wolontariatu osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, w zakresie wolontariatu w tym wolontariatu pracowniczego.
 • promowanie wiedzy z dziedziny społecznej odpowiedzialności pracodawców i rozwoju zrównoważonego, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego.
 • edukacja i wspieranie inicjatyw w zakresie społecznej odpowiedzialności pracodawców
  i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem wolontariatu pracowniczego.
 • pozyskiwanie i promowanie wiedzy posiadanej przez instytucje międzynarodowe w zakresie wolontariatu pracowniczego.
 • stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu społecznego zaangażowania i wolontariatu osób fizycznych, przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
 • aktywizacja obywateli dla dobra publicznego w sferze zawodowej, społecznej i kulturowej.
 • zwiększenie integracji i solidarności społecznej w sytuacjach pomagania sprzyjającej rehabilitacji społecznej.

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym jest Fundacja, zwana dalej: „Administratorem”.
 2. Darczyńca, jak i obdarowany może skontaktować się z Administratorem drogą pocztową, pisząc na adres siedziby Fundacji zgodnym z KRS lub drogą elektroniczną, pisząc na adres e-mail: admin@wolontariatpracowniczy.pl .
 3. Darczyńca dokonując darowizny akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora danych zgodnie z Polityką prywatności Fundacji dostępną na www.wolontariatpracowniczy.pl/polityka-prywatności.
 4. Darczyńca podaje wszelkie dane, w tym dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych Darczyńcy jest zgoda, do udzielenia której dochodzi wskutek dokonania Darowizny i dla przyjęcia której przetwarzanie danych Darczyńcy jest niezbędne.
 6. Dane osobowe Darczyńcy przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z przyjęciem i rozliczeniem rachunkowym Darowizny.
 7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że dokonanie Darowizny będzie niemożliwe.
 8. Dane Darczyńcy będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez niezbędny do przyjęcia i rozliczenia rachunkowego dokonanej darowizny.
 9. Administrator przekaże dane darczyńcy firmom świadczącym dla Administratora usługi rachunkowo-księgowe oraz firmom z branży informatycznej świadczącym dla Administratora wykonujących dla Administratora usługi związane z naprawą sprzętu komputerowego bądź systemu informatycznego obsługującego stronę internetową Fundacji.
 10. Administrator nie zamierza przekazywać danych Darczyńcy do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 11. Darczyńca ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Darczyńcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 13. W oparciu o dane osobowe Darczyńcy Administrator nie będzie podejmował wobec Darczyńcy zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

IX. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2022 r.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013 r., poz. 330)
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r., Nr 137, poz. 1539, z późn. zm.)
 4. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
 6. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)