ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Akty prawne dotyczące wolontariatu

Akty prawne dotyczące wolontariatu określają zasady i regulacje, które zapewniają bezpieczne i efektywne prowadzenie działań wolontariackich.

 Dz.U. 2024 poz. 560Ustawa z dnia 15 lutego 2024 r. o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawa Kamilka
Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1244Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Dz.U. 2011 nr 149 poz. 887Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2010 nr 28 poz. 146Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
M.P. 2009 nr 18 poz. 234Oświadczenie rządowe z dnia 21 lutego 2009 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 20 stycznia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Japońskiego Programu Wolontariatu Kulturalnego
M.P. 2009 nr 18 poz. 233Porozumienie z dnia 20 stycznia 2009 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii w sprawie realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Japońskiego Programu Wolontariatu Kulturalnego
Dz.U. 2008 nr 209 poz. 1316Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2008 nr 164 poz. 1027Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2008 nr 115 poz. 728Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy społecznej
Dz.U. 2005 nr 264 poz. 2207Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Dz.U. 2005 nr 249 poz. 2104Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1462Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej
Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2852Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2603Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami
Dz.U. 2004 nr 253 poz. 2531Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o radiofonii i telewizji
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Dz.U. 2004 nr 153 poz. 1616Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać instytucje i organizacje uprawnione do korzystania ze zwolnień od należności celnych przywozowych
Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2262Ustawa z dnia 19 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 202 poz. 1958Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 193 poz. 1891Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Dz.U. 2003 nr 147 poz. 1431Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie Rady Działalności Pożytku Publicznego
Dz.U. 2003 nr 122 poz. 1143Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 874Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
Skip to content