ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego

Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego realizuje projekt „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne Polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na zamówienie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Projekt ma na celu ukształtowanie cech przywódczych oraz podniesienia wiedzy i kompetencji Uczestników Projektu w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz stosowania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia, które pomogą w zrozumieniu miejsca  w kompleksowym systemie wspomagania pracy z jednoczesnym skupieniem uwagi  na istocie uczenia się przez całe życie. Uczestnikami projektu jest kadra zarządzająca 201 placówkami oświatowymi w tym rejonie wspomagana z udziałem wysokiej klasy ekspertów o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach zawodowych.

Projekt stanowi dla nas duży potencjał do budowania efektywnych rozwiązań na rzecz polskiej edukacji w powiązaniu z biznesem, z udziałem praktycznej wiedzy jego managerów i specjalistów.

A tymczasem, jesteśmy po pierwszym otwierającym  spotkaniu z naszymi doradcami w celu zweryfikowania koncepcji współpracy i po rozpoczętych procesach wspomagania podlaskich placówek oświatowych i ich liderów!