ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Nieuczciwa kompetencja

Nieuczciwa kompetencja

 

Pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy.Pracownik nie może świadczyć pracy w ramach stosunku pracy. Pracownik nie może świadczyć pracy na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Jednym słowem STOP. Zakaz konkurencji.
Jeśli pracownik ma podpisaną, oprócz umowy o pracę, odrębną umowę, która przewiduje zakaz np. wykorzystywania know – how, a jednocześnie posłuży się nim jako wolontariusz będzie takie jego postępowanie traktowane jako naruszenie umowy przez pracownika. Idea wolontariatu tzw. kompetencyjnego legnie w gruzach.

Jeżeli dodatkowa umowa przewidująca zakaz konkurencji nie została zawarta, a pracownik bez zgody pracodawcy wykorzysta know-how na rzecz innego podmiotu (np. jako wolontariusz na rzecz innego podmiotu korzystającego), działanie to może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Może.

Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża istotnym interesom przedsiębiorcy. Stosownie bowiem do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DZ. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) Przepis ten dotyczy także pracowników i byłych pracowników. W związku z powyższym, niekiedy koniecznym wydaje się wyrażenie zgody przez pracodawcę na wykorzystanie należącego do niego know – how przez pracownika przy wykonywaniu przez niego świadczeń wolontarystycznych na rzecz podmiotu korzystającego.

Dlatego w trosce o swoich pracowników należy nie tylko głośno mówić o tym, że nasi pracownicy wspierają merytorycznie organizacje pozarządowe, ale warto przede wszystkim zadbać o wzajemny komfort dzielenia się przez nich wiedzą zawodową w ramach wolontariatu kompetencyjnego. Taka świadomość i uczciwość wymaga pewnych decyzji, zapisów i odpowiedzialności.

 

[totop]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.