ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

LINKI

Organizacje wspierające wolontariat pracowniczy, CSR

Business Centre Club
http://www.bcc.org.pl
Istnieje od 1991 roku. Powstał, by jako instytucja wielopłaszczyznowa, wspierać przedsiębiorczych Polaków. Jest elitarnym Klubem odpowiedzialnych przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców, także zaangażowanych społecznie.

Business in the Community
http://www.bitc.org.uk
Organizacja brytyjska, której celem jest propagowanie wśród przedsiębiorców zaangażowania na rzecz społeczności, zrzeszająca ponad 700 firm (wśród których znalazła się większość największych spółek notowanych na londyńskim parkiecie, z indeksu FTSE100).

BVU Business Volunteers Unlimited
http://www.businessvolunteers.org/
BVU wspiera organizację non-profit i strefę biznesu. Skupia globalne koncerny tj. McKinsey&Company, Pricewaterhouse Coopers. Promuje ideę wolontariatu w biznesie.

Corporate Volunteer Council of Greater Boston
http://www.cvcboston.org/
Organizacja non-profit, która działa od 1981r. Celem jest rozwój i wzrost liczby wolontariuszy w przedsiębiorstwach a tak że, umożliwienie im tworzenia własnych programów.

Corporate Volunteerism Council (CVC)
http://www.cvctc.org/
Baza stron internetowych z krótkim komentarzem. Dotyczą one czterech stref działalności: możliwości wolontariatu (oferty pracy dla wolontariuszy, treningi, baza danych), zarządzania wolontariatem (konsultacje dla organizacji, wskazówki dla sektora prywatnego publicznego i non-profit), nagrody dla organizacji (jak je zdobyć, kryteria konkursów), strony innych organizacji non-profit działających w USA.

Corporate Volunteer Council (CVC)
http://www.volunteermemphis.org/
Organizacja reprezentuje 30 firm, w których działają wolontariusze. Łączy strefę biznesu i organizacji non-profit.

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego
https://wolontariatpracowniczy.pl
Lider i ekspert wolontariatu pracowniczego w Polsce, jako źródła uwalniania kapitału społecznego organizacji przyszłości.

Points of Light
http://www.pointsoflight.org
Strona Fundacji Centrum Wolontariatu w Waszyngtonie, która propaguje m.in. wolontariat pracowniczy w USA, jak również w Europie Środkowo – Wschodniej.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
http://www.wolontariatpracowniczy.pl
Strona organizacji pozarządowej realizującej niegdyś program Wolontariat biznesu prowadzony przez Izabelę Dyakowską.

United Way
http://unitedwayofkingcounty.org/volunteer/cvc/
Firmy mogą znaleźć informacje i wskazówki w jaki sposób mogą wprowadzić program wolontarystyczny do swojej działalności. Wymienione są również korzyści napływające z takiej pracy.

Vademecum Dobroczyńcy
http://www.filantropia.org.pl
Serwis przygotowany przez zespół Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce zawierający praktyczne informacje dla przedsiębiorców zainteresowanych współpracą ze społecznościami lokalnymi w ramach projektów społecznego zaangażowania.

Volunteer Action Centre
http://www.uwgs.org/
Organizacja pozyskująca środki i pomnażająca fundusze które są w dalszej kolejności wykorzystywane na rzecz pilnych potrzeb społeczeństwa. Wolontariuszami są osoby na kierowniczych stanowiskach, członkowie zarządów, działu personalnego, marketingu, inwestycji i innych. Organizacja działa w Stanach Zjednoczonych.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej RP
http://www.pozytek.gov.pl/Wolontariat,pracowniczy,391.html
Wraz z wzrostem popularności idei społecznej odpowiedzialności biznesu i społecznego zaangażowania coraz częstszą formą działalnosci wolontariackiej staje się tzw. wolontariat pracowniczy. Cechą wyróżniającą tę formę wolontariatu jest to, że jest stymulowany i – do pewnego przynajmniej stopnia – organizowany przez pracodawcę.

Association of Chartered Cetified Accountants
http://www.acca.co.uk
Ogólnoświatowa instytucja rachunkowa promująca etyczne standardy zarządzania we wszystkich aspektach: finansowym, społecznym i środowiskowym.

Business for Social Responsibility (BSR)
http://www.bsr.org
Internetowa sieć biznesu powstała w 1992 r., dostarczająca swoim członkom innowacyjnych produktów i usług, które mają pomóc odnieść komercyjny sukces przy uwzględnianiu etyki, poszanowania pracowników, społeczeństwa i środowiska w działaniach firm.

CECILE
http://www.cecile.net/
Serwis, który stanowi pomoc w znalezieniu strony internetowej, informacji dotyczącej wybranej dziedziny. Kategorie zebrane to m.in. rodzina, edukacja, genealogia, biznes.

Centrum Etyki Biznesu
http://www.cebi.pl/
Ośrodek badań i studiów na rzecz rozwoju etyki biznesu w Polsce.

Corporate Register
http://www.corporateregister.com/
Baza danych zawierająca ponad 4000 raportów społecznych firm z całego świata.

CSRinfo
http://www.csrinfo.org
Platforma komunikacyjno-edukacyjna poświęcona społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility) i zrównoważonemu rozwojowi. CSRinfo pozwala na bieżąco śledzić wydarzenia, wyjaśnia zagadnienia i informuje o nowych trendach.

CSR Europe
http://www.csreurope.org/
Sieć organizacji biznesowych promujących CSR, założona w 1996 r. jako rezultat Europejskiej Deklaracji Biznesu przeciwko nierównościom społecznym (Social Exlusion). Działalność została zainicjowana przez poprzedniego prezydenta Komisji Europejskiej, Jacquesa Delars i 20 liderów biznesu.

CSRwrite – The Corporate Social Responsibility Newswrite Service
http://www.csrwire.com/
Misją tej strony egzemplifikacja i wdrażanie idei zrównoważonego wzrostu oraz odpowiedzialnego biznesu w ramach strategii biznesowej przedsiębiorstw. Promowane są także pozytywne przykłady takich praktyk.

Departement of Veteran Affairs
http://www.appc1.va.gov/
Organizacja zachęca firmy do angażowania swoich pracowników w działalność na rzecz weteranów wojennych. Jako korzyści podaje możliwość zdobycia wyróżnienia przez firmę.

Dobry biznes
http://www.dobrybiznes.info
Serwis dobrybiznes.info został stworzony jako część programu „Vademecum Dobroczyńcy”, realizowanego wspólnie przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Obecnie nasz portal jest częścią projektu „Newsweek – Biznes Odpowiedzialny”, który poprzez cykl spotkań i badań promuje ideę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ethical Corporation’s
http://www.ethicalcorp.com/
Misją Ethical Corporation’s jest zapewnienie zbalansowanych, użytecznych, bezinteresownych treści z zakresu odpowiedzialności społecznej, środowiskowej i finansowej przedsiębiorstw. Strony internetowe oraz magazyn zawierają konkretne sposoby implementacji CSR w przedsiębiorstwach. Spotkania i szkolenia Ethical Corporation’s to niezależne forum, gdzie firmy, społeczność i przedstawiciele władz administracyjnych mogą prowadzić debatę na temat odpowiedzialności biznesu.

EU News, Policy Positions & Actors online
http://www.euractiv.com/
Strona jest najświeższym źródłem wydarzeń, jakie mają miejsce pod agendą Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialnego biznesu. Dostarcza także szereg informacji na temat polityki UE w dziedzinie CSR (corporate social responsibility).

European Corporate Governance Institute
http://www.ecgi.org/
Sieć naukowo-badawcza oraz platforma wymiany poglądów dla naukowców, prawodawców i praktyków zajmujących się problematyką nadzoru korporacyjnego, mająca na celu promowanie dobrych praktyk.

European Foundation for Quality Managment (EFQM)
http://www.efqm.org/
Organizacja non-profit, popierana przez Komisję Europejską, której celem jest pomoc w rozwoju działań prowadzących do zadowolenia klienta, pracowników, pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo oraz przynoszących korzyści samemu biznesowi.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
http://www.fob.org.pl/
Organizacja zrzeszająca przedstawicieli środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych, zajmująca się tematyką odpowiedzialnego biznesu w kompleksowy sposób.

FTSE4GoodIndex Series
http://www.ftse.com/
W przyszłości miarą wartości przedsiębiorstwa, będą więcej niż tylko wyniki finansowe przedsiębiorstw. Dlatego, też strona ta przedstawia indeks FTSE4GoodIndex Series, mierzący standing przedsiębiorstw, charakteryzujących się globalnym oddziaływaniem. Wartość tego indeksu jest niezwykle ważna w tworzeniu klasyfikacji działań odpowiedzialnych społecznie.

Global Compact
http://www.unglobalcompact.org/
Program „Global Compact”, podjęty z inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ – Kofi Annana, zaleca firmom poparcie, przyjęcie i stosowanie, we wszystkich sferach ich działalności, dziewięciu fundamentalnych reguł z zakresu praw człowieka, standardów pracy i ochrony środowiska.

Global Corporate Governance Forum
http://www.wfic.org/
Serwis założony przez organizację OECD i Bank Światowy, grupujący najważniejsze instytucje związane z problematyką corporate governance.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN
http://www.prywatni.pl
PKPP Lewiatan skupia w 54 związkach regionalnych i branżowych ok. 3000 firm zatrudniających w sumie ponad 500 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do UNICE – Związku Europejskich Konfederacji Pracodawców i Przemysłu, będącego reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Europejskiego Parlamentu i innych instytucji UE.

Pracodawcy RP
http://www.pracodawcyrp.pl
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej (wcześniej Konfederacja Pracodawców Polskich) jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje 7500 firm: od małych przedsiębiorstw po największe w skali kraju – te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach.

Social Venture Network (SVN)
http://www.svn.org
Sieć liderów biznesu oraz przedsiębiorców zaangażowanych w sprawy społeczne i środowiska naturalnego.

Strona domowa Komisji Europejskiej
http://europa.eu.int
W jednej z jej sekcji znajduje się również temat Odpowiedzialności Społecznej Biznesu.

The Center for Corporate Citizenship
http://www.bc.edu/centers/ccc/index.html
Centrum naukowo-badawcze, które działa w Boston College. Prowadzi seminaria, szkolenia i konferencje dla członków korporacji z którymi współpracuje.

The Corporate Social Responsibility Newswire Service
http://www.csrwire.com/
CSR promuje przedsiębiorstwa, które przynoszą korzyści społecznościom (dbają o środowisko naturalne, ochronę zdroaia itp.). CSR udostępnia wycinki prasowe, raporty, gromadzi artykuły i dokumenty poświęcone takiej tematyce.

U.S. Department of Education
http://www.ed.gov/
Strona oferuje kilka przykładów case studies (studium przypadku). Temat: jak budować współpracę pomiędzy partnerami, pracownikami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.