Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa
(+48) 519 599 319
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Regulamin

Wolontariat pracowniczy na serio!

Regulamin serwisu IWP: www.iwp.org.pl
Właściciel: Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego (Fundacja IWP)

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2013

 

Informacje wstępne i definicje

 • Regulamin serwisu IWP zawiera zbiór zasad ustalonych przez fundatorów organizacji oraz norm prawnych, które regulują funkcjonowanie serwisu, wyznaczają obowiązki i uprawnienia jego użytkowników, a także prezentują zakres działalności serwisu.
 • Serwis IWP jest serwisem społecznościowym, którego celem jest skupianie odpowiedzialnych pracodawców, które będą mogły być weryfikowane przez potencjalnych klientów, czy beneficjentów. Użytkownicy portalu mają możliwość zaprezentowania swoich usług, jak także ich wybrania, spośród różnorodnych ofert zamieszczanych na kontach użytkownia.
 • To serwis internetowy dostępny pod adresem www.iwp.org.pl, którego jedynym właścicielem jest Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego (Fundacja IWP).
 • Fundacja IWP mieści się w Warszawie przy ul. Rybitwy 6/1, 02-806 ; KRS 0000410956, NIP 951-23-53-634, REGON 146002106-00020.
 • W regulaminie jest mowa o użytkownikach, administratorach, moderatorach, rejestracji, koncie, regulaminie, które należy rozumieć w następujący sposób:
 • Użytkownicy – to wszyscy członkowie korzystający z usług serwisu, którzy dokonali pozytywnie zakończonej rejestracji poprzez uzupełnienie formularza, zamieszczenie wymaganych danych oraz akceptacji wszystkich punktów regulaminu. Użytkownikiem serwisu IWP można zostać wyłącznie z własnej, nie przymuszonej woli, czego dotyczy także kwestia dobrowolnej rezygnacji z członkostwa. Rejestracji w serwisie może dokonać osoba, która ukończyła 16 rok życia.
 • Administratorzy i moderatorzy – to osoby uprawnione przez Fundację IWP do sprawowania kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem serwisu oraz przestrzeganiem regulaminu przez jego użytkowników. Działają oni w oparciu o wytyczne i uprawnienia nadane im przez właścicieli serwisu. Ich działania podlegają kontroli.
 • Rejestracja – to ogół działań w wyniku których dokonuje się wpisu (firmy, instytucji publicznej, organizacji pozarządowej) bądź użytkownika prywatnego, do serwisu IWP. Rejestracja dla wszystkich użytkowników jest darmowa i odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracji online. Każda rejestracja jest weryfikowana i zatwierdzana przez administratora. Pozytywnie zakończony i zatwierdzony proces rejestracji jest równoznaczny z założeniem konta użytkownika, w serwisie IWP.
 • Konto – jest to osobisty lub firmowy profil użytkownika, który dokonał prawidłowej rejestracji w serwisie. Profil ten zawiera szereg informacji, które są wymagane przy rejestracji bądź zostały umieszczone na życzenie użytkownika.
 • Regulamin – jest to całokształt norm, zasad i przepisów prawnych, które regulują działanie serwisu, wyznaczają obowiązki i przywileje jego użytkowników oraz określają zasady funkcjonowanie serwisu. Akceptacja wszystkich punktów regulaminu jest niezbędna w procesie rejestracji.
 • Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu będą surowo zwalczane przez moderatorów i administratorów serwisu, włącznie z możliwością bezpowrotnego zamknięcia konta oraz sankcjami prawnymi.
 • Rejestracja użytkowników oznacza akceptację wszystkich punktów regulaminu. Użytkownicy są niezwłocznie zobowiązani do poinformowania administratora o zmianach swoich decyzji dotyczących akceptacji regulaminu, bądź natychmiastowego usunięcia swojego konta, w wypadku braku zgodny na którykolwiek z jego punktów.
 • Serwis IWP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w regulaminie, o których każdorazowo będzie informował swoich użytkowników. Użytkownicy mają wówczas obowiązek akceptacji wprowadzonych zmian lub zamknięcia swojego konta w serwisie.

Konta dla pracodawców

 • Użytkownicy kont dla pracodawców podlegają wszystkim punktom regulaminu, z dodatkowym wyszczególnieniem poniższych zasad i rozporządzeń.
 • Rejestracja pracodawców w serwisie podlega następującym procedurom:
 • Rejestracja odbywa się za pomocą formularza online, w którym należy wypełnić podstawowe, wymagane dane. Dane rozszerzone uzupełniane są już po pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji, w profilu użytkownika. Dane wymagane oznaczone są „czerwonymi punktami”, a ich wypełnienie jest konieczne. Pozostałe informacje mogą być umieszczane w zależności od indywidualnych zamierzeń i preferencji użytkownika.
 • Istnieje możliwość posiadania tylko jednego konta w serwisie IWP.
 • Rejestracja jest bezpłatna dla wszystkich osób chcących założyć konto dla pracodawców lub prywatne.
 • W okresie 2 tygodni od dnia rejestracji pracodawca ma możliwość utworzenia w serwisie bezpłatnego profilu firmowego. W tym czasie może ona bezpłatnie publikować materiały prasowe, prowadzić dyskusję na forum, eksponować logo, a także odpłatnie korzystać z systemu rekrutacyjnego i konkursowego.
 • Po upływie 2 tygodni od dnia rejestracji pracodawca zobowiązany jest zdecydować czy podtrzymuje chęć utrzymania profilu w serwisie IWP.
 • Jeżeli profil zostanie utrzymany użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty abonamentowej, otrzymuje wówczas fakturę VAT z 14 dniowym terminem płatności.
 • Pracodawca może zdecydować się także na opłatę abonamentu Premium, co skutkuje ekskluzywną prezentacją logo pracodawcy wśród innych korporacji, w prestiżowej zakładce „Pracodawca zaangażowany społecznie”
 • Po umieszczeniu należności profil pracodawcy utrzymywany jest przez rok, licząc od dnia wystawienia faktury.
 • Jeżeli użytkownik decyduje się na usunięcie swojego profilu zobowiązany jest do zgłoszenia administratorowi chęci rezygnacji. Od momentu zgłoszenia rezygnacji, serwis IWP ma 14 dnia na skasowanie profilu pracodawcy.
 • Brak decyzji pracodawcy co do obecności w serwisie skutkuje skasowaniem profilu do 14 dni, od dnia upłynięcia 1 tygodniowego okresu próbnego.
 • Ogłoszenia w serwisie publikowane są po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją.
 • Ogłoszenie widnieje kalendarzowy miesiąc, chyba, że ustalono inaczej. Należy wcześniej dokonać zapłaty faktury VAT. Wyjątkiem jest wykupienie pakietu, w wyniku którego wówczas widnieje ogłoszenie.
 • Pracodawca posiada możliwość reklamy swoich usług poprzez ich opis, zamieszczony na swoim profilu. Dodatkowo wybrane firmy będą miały możliwość prezentowania swojego logo na stronie głównej.
 • Publikacja konkursów zlecanych przez pracodawcę odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem oraz po zapłaceniu faktury VAT. Wyjątkiem jest wcześniejsze wykupienie pakietu, w którego ramach widnieje ogłoszenie.
 • Pracodawca chcąca zorganizować konkurs jest za niego odpowiedzialna i podejmuje zobowiązanie ufundowania nagrody dla zwycięzcy.
 • Nagroda musi być dostarczona przez pracodawcę – Fundatora do zwycięzcy konkursu, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 • Serwis IWP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w przebiegu konkursów organizowanych przez pracodawców, mające swoje konta użytkowników w serwisie.

Konta dla użytkowników prywatnych

 • Użytkowników kont prywatnych obowiązuje przestrzeganie i akceptacja wszystkich punktów regulaminu wraz z dodatkowym uwzględnieniem poniższych zasad.
 • Serwis IWP dopuszcza rejestrację użytkowników od 16 roku życia. Nie jest wymagana zgoda opiekunów prawnych do rejestracji osób niepełnoletnich.
 • Użytkownicy Klubów IWP mają dostęp nieodpłatny do narzędzi serwisu IWP.
 • Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 • Wszelkie treści zamieszczone na osobistych kontach użytkowników oraz forach publicznych, podlegają moderacji, bez podania przyczyn.
 • Wszystkich użytkowników obowiązuje kultura wypowiedzi oraz przestrzeganie przyjętych norm komunikacji internetowej.
 • Wszelkie przejawy agresji, wulgaryzmów i działań uznanych przez moderatorów za niestosowne, będą natychmiastowo usuwane. Tego typu działania grożą bezpowrotnym zamknięciem konta.
 • Zmiany wprowadzane są przez moderatorów, którzy posiadają stosowne uprawnienia oraz wytyczne od serwisu IWP nie podlegają skargom oraz zażaleniom.
 • Zamknięcie konta na prośbę użytkownika następuje w przeciągu 7 dni od dnia zgłoszenia prośby do administratora. Użytkownik ma także prawo samodzielnego, natychmiastowego zamknięcia swojego profilu.
 • Konto może także zostać zamknięte przez moderatora serwisu, który nie ma obowiązku powiadamiać użytkownika o przyczynach jego zamknięcia.
 • Serwis IWP nie odpowiada za treści i wiarygodność wypowiedzi użytkowników. Użytkownicy na własną odpowiedzialność biorą udział w dyskusjach, konkursach oraz zapoznają się z wypowiedziami innych.
 • Nagrody wygrane w konkursach przez użytkowników wysyłane są w przeciągu 14dni kurierem, od dnia rozstrzygnięcia zwycięscy konkursu.
 • Użytkownicy wszelkie swoje działania na serwisie IWP wykonują na własną odpowiedzialność.

Dane osobowe i polityka prywatności

 • Dane osobowe niezbędne podczas procesu rejestracji oraz umieszczane przez użytkowników serwisu na swoich kontach, podlegają pełnej ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku, o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Organem odpowiedzialnym za powierzone dane osobowe jest IWP z siedzibą w Warszawie przy ul. Rybitwy 6/1, 02-806 ; KRS 0000410956, NIP 951-23-53-634, REGON 146002106-00020.
 • Serwis IWP zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych oraz do prowadzenia bezpiecznej polityki prywatności, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z serwisu.
 • Serwis IWP zobowiązuje się do wykorzystywania danych osobowych użytkowników wyłącznie do procesów służących prawidłowej rejestracji użytkownika oraz czynności związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem w portalu.
 • Wszelkie dodatkowe wykorzystywanie powierzonych danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych, odbywa się wyłącznie za zgodną użytkownika.
 • Użytkownicy mają prawo do wglądu oraz wprowadzania zmian do swoich danych osobowych. Uaktualnianie wymaganych przez serwis danych osobowych jest obowiązkiem wszystkich użytkowników.
 • Wszelkie materiały reklamowe oraz informacyjne od serwisu IWP wysyłane są na adres mejlowy użytkownika, po wcześniejszym wyrażeniu przez niego zgody.
 • Serws IWP zabrania posiadanie więcej niż jednego konta, korzystania z konta innych użytkowników oraz udostępniania własnego konta. Praktyka taka będzie ścigana kara finansową z przeznaczeniem na cele statutowe organizacji w kwocie 10000 złotych netto.

Polityka plików cookies na stronach Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego i powiązanych.Do poprawnego działania strony www.iwp.org.pl niezbędne jest wykorzystywanie tzw. “cookies”.

Czym są pliki “cookies” i do czego są niezbędne?

Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową. “Cookies” są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik “cookie”. Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego nie ustawia cookie w sposób powodujący ich inną obsługę niż typowe przewidziane działanie w przeglądarkach internetowych.
Pliki “cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Czy pliki “cookies” zawierają dane osobowe?

Strona internetowa iwp.org.pl nie zapisuje danych osobowych w plikach “cookies”.

Jakie typy cookies generujmy?

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje “cookies” tzw. “sesyjne” oraz “stałe”.
Cookies stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Tego typu cookies nie stosujemy w ramach standardowo ustawianych cookies.
Pliki “cookies” wykorzystywane przez zintegrowane przez sklep serwisy, najczęściej np. Google Analytics, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
Nasza strona firmowa i powiązane z nią systemy generują pliki “stałe” z czasem życia do 90 dni. Pliki takie można usunąć przed czasem zgodnie z informacją podaną poniżej.

Fundacja Instytut Wolontariatu Pracowniczego wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

 • Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie.
 • Trzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każde podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki
 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
 • Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu
 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA)

Czy jest możliwe usunięcie plików “cookies”?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików “cookies” uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

Odpowiedzialność

 • Wszyscy użytkownicy, zarówno kont prywatnych, jak i pracodawców, ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z usług serwisu IWP ponieważ ich rejestracja jest dobrowolna i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 • Fundacja IWP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści i wiarygodność materiałów publikowanych przez firmy. Treści zamieszczane przez wszystkich użytkowników serwisu nie podlegają weryfikacji pod względem rzetelności i prawdziwości umieszczanych informacji.
 • Użytkownik na własną odpowiedzialność bierze udział w konkursach organizowanych w serwisie IWP, jednak nie przez serwis IWP.
 • Użytkownik na własną odpowiedzialność umieszcza swe dane w serwisie, które ze względu na charakter serwisu są jawne i dostępne dla innych użytkowników portalu. W związku z tym dane te są dostępne użytkownikom serwisu oraz użytkownikom internetu, poprzez ich indeksowanie przez wyszukiwarki.
 • Użytkownik ponosi odpowiedzialność za rzetelność informacji zamieszczonych na jego profilu, w tym zobowiązuje się do aktualizacji wymaganych przez serwis IWP danych. W wypadku stwierdzenia przez administratorów nieprawidłowości danych, konto użytkownika może zostać zamknięte.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie swoje działania podejmowane w serwisie IWP zgodnie z niniejszym regulaminem oraz prawem karnym.
 • W wypadku działań wymierzonych przeciwko serwisowi IWP, które mogą przynieść mu straty, zaburzyć jego prawidłowe funkcjonowanie, administratorzy mogą dokonać natychmiastowego zamknięcia konta, bez podania przyczyn. Podobne konsekwencje stosowane będą także w stosunku do osób naruszających prywatność innych użytkowników portalu oraz działających na ich szkodę.

Cennik

 • Niniejszy cennik obowiązuje od dnia 04.02.2013 i stanowi wykaz kosztów związanych z opłatami abonamentowymi, ogłoszeniami oraz kosztami związanymi z organizacją konkursów.
 • Fundacja IWP zastrzega sobie prawo zmiany kosztów poszczególnych usług, bez podania jej przyczyn.
 • Użytkownicy zostaną każdorazowo poinformowani o zmianach w kosztach poszczególnych usług.
 • Abonament roczny wynosi 600zł netto.
 • Abonament roczny Premium wynosi 1000zł netto. Jest to usługa polegająca na dodatkowej, rozszerzonej prezentacji profilu firmy w prestiżowej zakładce „Pracodawcy zaangażowany społecznie”.
 • Ogłoszenia mogą być wykupywane przez użytkowników zarówno jednorazowo, jak i w pakietach.
 • Ogłoszenie – standard – 200zł netto/m-c.
 • Ogłoszenie – wyróżnione – 300zł netto/m-c.
 • W zależności od zaproponowanych przez użytkowników form wyróżnienia ogłoszenia, ceny będą ustalane w sposób indywidualny pomiędzy użytkownikiem, a serwisem IWP. Analogicznie do pakietów ogłoszeń i konkursów.
 • Dodanie konkursu – 300zł netto/m-c.

Przepisy końcowe

 • Serwis IWP zastrzega sobie prawo do podejmowanie wszelkich czynności związanych z portalem IWP w zakresie jego funkcjonowania, a nawet zaprzestania jego działalności. Czynności te podejmowane będą bez informowania użytkowników o ich przyczynach i przebiegu. Użytkownicy nie mają prawa wnosić żadnych roszczeń z tytułu prowadzonej polityki serwisu IWP, która będzie zgodna z obowiązującym prawem.
 • Serwis IWP zastrzega sobie prawo do wprowadzanie opłat od dowolnych usług dostępnych w serwisie. Właściciel  zobowiązuje się do każdorazowego poinformowania Użytkowników o zmianach w kosztach poszczególnych usług. W wypadku braku zgody Użytkownika jego konto zostanie usunięte. Użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi kosztami bez wcześniej uzyskanej zgody.

 

[divider]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *