ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
+48 795 565 855
biuro@wolontariatpracowniczy.pl

Karta etyczna wolontariatu pracowniczego

Wolontariat pracowniczy. Robimy lepszy Świat!

Karta etyczna wolontariatu pracowniczego

Karta etyczna wolontariatu pracowniczego jest zbiorem podstawowych zasad postępowania zarówno pracownika zaangażowanego w wolontariat,  jak i jego pracodawcy oraz beneficjenta ich społecznego zaangażowania. Stanowi podstawowe narzędzie profesjonalnej współpracy stron w celu jak najlepszego pomagania potrzebującym. Karta taka zawiera to, czego nie ujmuje prawo czyli pewne zasady, myśli i przekonania o tym co najlepsze i co najbardziej pożądane  w wolontariacie.

Jedną z podstawowych funkcji Karty etycznej wolontariatu pracowniczego jest integracja pracowników oraz placówek beneficjenckich wokół wspólnych wartości, stanowiących szczególny wyznacznik społecznego zaangażowania oraz umacniających poczucie identyfikacji ze swoim otoczeniem.

Głównym celem, dla którego powstaje u pracodawcy Karta etyczna,  jest promowanie przejrzystości, rzetelności i uczciwości wolontariatu pracowniczego firmy oraz pielęgnacja komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a tym samym partnerskich relacji opartych na zaufaniu, szacunku i tolerancji.

Każdy wolontariusz, jak i beneficjent jego pomocy, a także pracodawca kieruje się w swojej działalności społecznej obowiązującym porządkiem prawnym, uniwersalnymi zasadami etycznymi, dobrymi obyczajami, przyjętymi założeniami programowymi i troską o dobro wspólne. W sytuacjach problemowych między współpracującymi ze sobą stronami, wartością szczególną jest wzajemny szacunek, wyrozumiałość oraz wzajemne wsparcie w konstruktywnym osiąganiu wspólnych celów. (…)

Etyczne i odpowiedzialne podejście pracodawców do wolontariatu przejawia się na wszystkich płaszczyznach działalności ich organizacji, począwszy od jej wewnętrznych struktur aż po szeroko rozumiane środowisko zewnętrzne.  

Wszystkie prawa i obowiązki można sprowadzić do przestrzegania najważniejszej wartości etycznej – poszanowania godności każdego człowieka i jego praw.

Skip to content